SAŽETAK PROGRAMA

Ključni preduvjet da Pazin raste, razvija se i napreduje jest jačanje gospodarstva i ostalih društvenih djelatnosti koje stvaraju radna mjesta i dodanu vrijednost. Da bi se to ostvarilo, potrebno je sadašnjim i budućim poduzetnicima, stručnjakinjama, kreativcima i ostalima Pazin učiniti privlačnijim za život, poslovanje i stvaranje, stoga je potrebno potencirati obrazovanje i kvalitetu života. To će sprječavati iseljavanje i Pazin učiniti privlačnim za doseljavanje. Rastom kvalitetnog gospodarstva, s naglaskom na zelenu i digitalnu tranziciju,  stvaraju se i prihodi i uvjeti za sve ostalo pa je, u kombinaciji s EU fondovima, moguće kvalitetno razvijati infrastrukturu, komunalije, socijalne usluge, rekreativne i kulturne sadržaje.

Postat ćemo Grad s kojim se pošteno posluje i grad u kojem se pošteno posluje. Provizije, sukob interesa, klijentelizam i slične pojave bit će onemogućene potpunom transparentnošću poslovanja, građanskim nadzorom rada gradskih tvrtki i jasno definiranim potrebama naselja i mjesnih odbora i njihovim prioritetima čija realizacija neće ovisiti o političkim kalkulacijama. Kvaliteta života na području svakog naselja Pazinštine jednako nam je važna. Ulagat ćemo u zelenu infrastrukturu i brinuti o okolišu, našem Potoku i Jami, urbanim stablima i drvoredima, zelenim površinama. Djelotvornije ćemo gospodariti otpadom.

Razvijat ćemo gradsku stambenu politiku. Odgoj i obrazovanje bit će temeljna vrijednost razvoja grada, a vrtići i škole mjesta povjerenja, sigurnosti i cjelovitog razvoja djece. Razvijat ćemo i poticati kulturne sadržaje i produkciju.

Građani i građanke znat će kamo i kome odlazi svaka kuna. Bit ćemo Grad kojem se vjeruje i Grad koji vjeruje svojim građanima i građankama te će poticati njihovo uključivanje u predlaganje i odlučivanje o razvoju grada.

Pazin će biti grad svih građana i građanki, neovisno o političkom (ne)opredjeljenju.

Pazin će ponovo biti grad koji živi i grad koji slobodno diše.

 

PROGRAM

– NAMA JE STALO. GLAVA, SRCE I RUKE ZA PAZIN –

Uvod

Pazin odumire i pretvara se u pasivno trgovačko središte, a dosadašnjem upravljanju krajnji je domet kratkoročno pretvaranje prihoda od prodaje nekretnina u beton i asfalt bez ikakve dugoročne vizije stvarnog razvoja i napretka. Gospodarstvo i život u Pazinu su na autopilotu, prepušteni samima sebi. Kreditima i fondovima grad se pokušava krpati, uz čekanje da gospodarstvo procvjeta samo od sebe, umjesto obrnuto. Naime, ključni preduvjet da Pazin raste, razvija se i napreduje jest jačanje gospodarstva i ostalih društvenih djelatnosti koje stvaraju radna mjesta i dodanu vrijednost. Da bi se to ostvarilo, potrebno je sadašnjim i budućim poduzetnicima, stručnjakinjama, kreativcima  i ostalima Pazin učiniti privlačnijim za život, poslovanje i stvaranje, stoga je potrebno potencirati obrazovanje i kvalitetu života. To će sprječavati iseljavanje i Pazin učinit privlačnijim za doseljavanje. Rastom kvalitetnog gospodarstva s naglaskom naz elenu i digitalnu tranziciju, stvaraju se i prihodi i uvjeti za sve ostalo pa je, u kombinaciji s EU fondovima, moguće kvalitetno razvijati infrastrukturu, komunalije, socijalne usluge, reakreativne i kulturne sadržaje.

Potrebno je, stoga, podići gradske kapacite a za što veću apsorpciju EU sredstava, kao i osigurati podršku ostalim sektorima i dionicima na području Pazina u istom području. Naime, Europska je unija za razdoblje 2021 – 2027. osigurala visoka financijska sredstva za program borbe protiv posljedica koronakrize koji uključuje i Fond za oporavak i otpornost – najveći instrument za financiranje projekata oporavka od krize i otpornosti na krizu u povijesti EU-a kroz koji će Hrvatska dobiti dodatnu omotnicu u iznosu od 6,3 milijarde EUR bespovratnih sredstava za financiranje reformi te investicijskih i razvojnih projekata u javnom sektoru, sektoru poduzetništva, lokalnim samoupravama, komunalnim i drugim javnim tvrtkama, agencijama, proračunskim korisnicima i civilnom sektoru. Pazin može kroz participativno i kvalitetno pripremljene projekte riješiti dio svojih problema i nedostataka, podići kvalitetu života i udariti temelje održive budućnosti. S druge strane, upravljanje sredstvima iz EU fondova ide iznimno sporo, uz brojne uvjete i diktirani troškovnik, te EU sredstva ne mogu biti jedini temelj  na kojima se gradi  budućnost grada. Jedini sigurni temelj razvoja grada, kvalitete života i ekonomske neovisnosti građana i građanki je u polaganom, ali sigurnom rastu gospodarstva i drugih društvenih djelatnosti koje stvaraju dodanu vrijednost i radna mjesta.

Dakle, želimo nešto potpuno suprotno od sadašnjeg pristupa i načina funkcioniranja grada.

Kako je nastao program?

Naš program nastao je temeljem života i višegodišnjeg uvida u situaciju u Pazinu, razgovora s brojnim građanima i građankama i usuglašavanja unutar lokalne grupe Možemo!, a u svojim je strateškim smjernicama usklađen i s razvojnim modelom koji zastupa Politička platforma Možemo! na nacionalnoj i lokalnim razinama: lokalno usmjereni razvoj, jačanje energetske i prehrambene neovisnosti, smanjivanje ekološkog otiska, unaprjeđenje obrazovanja i znanosti te poticanje istraživanja, inovacija, slobode izražavanja, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.Program za Pazin detaljno predstavljamo kroz četiri međusobno povezane programske osi:

 • Grad kojem se vjeruje: odgovorno i transparentno upravljanje
 • Grad za kvalitetan život i poslovanje
 • Zeleni Pazin
 • Zdravi grad obrazovanja, kulture i društvene solidarnosti

 

1.GRAD KOJEM SE VJERUJE: ODGOVORNO I TRANSPARENTNO UPRAVLJANJE

Građani i građanke znat će kako se upravlja u njihovo ime i njihovim novcima.

Provest ćemo analizu stanja imovine, poslovnih procesa, kadrova i financija nakon koje će se izraditi hodogram za promjenu načina upravljanja (transparentno, responsivno, racionalno).

Poslovanje Grada, gradskih tvrtki i ustanova učinit ćemo potpuno transparentnim:

 • na razini objave informacija o svom radu: kroz potpunu implementaciju Zakona o pravu na pristup informacijama kao polazne točke otvorenosti i dostupnosti podataka. Potpuno ćemo otvoriti gradski proračun i proračune gradskih tvrtki i ustanova kroz lako pretražive i razumljive informacije, troškovnike, račune i izvještaje, što će omogućiti javni nadzor nad njihovim radom pa će građanke i građani Pazina moći pratiti kome odlazi novac, koliko i zašto. Nekoliko je hrvatskih gradova krenulo putem potpune otvorenosti proračuna, postoji praksa iz koje Pazin može učiti, ali i napraviti korak dalje. Potpuna transparentnost gradskih financija lijek je za klijentelizam, korupciju i nepovjerenje prema Gradu i gradskim tvrtkama;
 • na razini predlaganja odluka: kroz provedbu Kodeksa za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, odnosno provođenja javnih savjetovanja s javnošću i kad nisu zakonska obaveza;
 • na razini donošenja odluka: kroz jačanje uloge gradskih odbora koji će služiti stručnoj i angažiranoj raspravi, a ne dizanju ruku i potvrđivanju prijedloga gradonačelnice, čime će se osnažiti kompetentnost Gradskog vijeća za odgovorno donošenje odluka;
 • na razini provedbe odluka: kroz javno dostupne obrađene i jasno prikazane informacije o stanju i potrebama vezanima za pojedini sektor, uključujući i komunalnu infrastrukturu po naseljima kroz jasan i transparentan plan komunalnih intervencija i zahvata, koje više neće ovisiti o političkoj volji jedne osobe ili stranke.

Bit će uveden javni nadzor nad radom gradskih tvrtki.

Demokratizirat ćemo upravljanje gradskim tvrtkama kroz civilni nadzor u nadzornim odborima i drugim tijelima koja će uključivati korisnike javnih usluga, nezavisne stručnjake/inje, radnike i zainteresirane društvene skupine, čime ćemo spriječiti daljnju zloupotrebu političkog utjecaja imenovanjem članova nadzornih odbora i drugih tijela prema političkoj podobnosti i političkoj trgovini. Bez javne kontrole onih koji obavljaju javne dužnosti, nije moguće spriječiti korupciju i klijentelizam te, na kraju i – neefikasnost u raspolaganju javnim resursima.

Povećat ćemo odgovornost za rad i rezultate.

Uvest ćemo sustav (samo)procjene radnika i radnica u Gradu Pazinu i pripadajućim ustanovama i tvrtkama, kao i sustav ocjene kvalitete njihovih usluga od strane građana i građanki. Odredit ćemo ciljeve i prioritete razvoja po pojedinim područjima i uvesti mehanizme praćenja njihovog ostvarenja. Grad će se dodatno informatizirati te će biti potrebno uskladiti potrebe s opisima radnih mjesta i preustrojiti gradsku strukturu.

Ocjenjivat ćemo upravljanje i učinak rada gradskih tvrtki prema socijalnim, ekološkim i ekonomskim kriterijima, kao i godišnje ciljeve koje bi njihove uprave trebale ostvariti sukladno kriterijima poput kvalitete usluge, cjenovne i fizičke dostupnosti usluge, financijske održivosti, uvjeta rada, zaštite okoliša, efikasnosti i transparentnosti upravljanja. Širim društvenim nadzorom upravljanja uklonit ćemo stranačku upravljačku logiku, dnevnopolitičke pritiske, korupciju i klijentelističke mreže.

Jačat ćemo mjesnu samoupravu.

Rad i ulogu mjesne samouprave Grad će podupirati kroz veću stručnu, organizcijsku i financijsku podršku jer cilj je da Pazin bude grad aktivnih građana i građanki koji su angažirani  oko svojih ulica, susjedstava, mjesnih odbora i javnih prostora, kao i grad koji potiče i čuje glas građana i građanki i za to osigurava sredstva. Pogotovo ćemo poticati i podržavati građanske akcije po mjesnim odborima kojima je cilj zajednički riješiti neku lokalnu potrebu ili unaprijediti kvalitetu života, a to ćemo učiniti financiranjem materijalnih troškova akcije i omogućavanje doprinosa Grada kroz druge načine (strojevi, materijal i sl.).

Unaprjeđivat će se participativno odlučivanje oko komunalnih akcija, ali i drugih pitanja, poput izmjena i dopuna prostornih planova te u ostalim pitanjima od većeg utjecaja na život građana. Vijeća mjesnih odbora bit će obavezna sazivati zborove građana i provoditi donesene odluke. Time ćemo zaista ostvariti zakonsku funkciju mjesne samouprave o neposrednom sudjelovanju građana u donošenju odluka u lokalnim poslovima.

Građani i građanke bit će uključeni u odlučivanje i predlaganje.

Razvojni prioriteti i projekti trebaju biti definirani u otvorenim demokratskim procesima s građanima i građankama i usmjereni na povećanje kvalitete i standarda života ljudi uz ekološku odgovornost prema sadašnjim i budućim generacijama. Provodit ćemo sljedeće mehanizme uključivanja građana u odlučivanje:

 • kontinuirani dijalog s građanima i građankama u obliku fizičkih i online mjesečnih javnih sastanaka putem kojih ćemo građane informirati o situaciji s projektima koji se provode ili se planiraju provoditi i gdje će Grad aktivno tražiti njihovo mišljenje;
 • formalni postupci javnih savjetovanja;
 • kontinuirano unapređivanje participativnih procesa kroz participativno budžetiranje i njegovo širenje na djecu i mlade;
 • drugi oblici uključivanja građana u odlučivanje putem edukacija, anketa, javnih tribina i fokus grupa / grupa za konzultacije.
 • širenje mrežnih servisa i usluga namijenjenih građankama/ima.

Uvest ćemo mehanizam predlaganja prijedloga koji mogu unaprijediti rad Grada (povećanje kvalitete rada, inovacije u zadovoljenju potreba ili rješavanja problema, ušteda itd.), poticat ćemo argumentirano i kritičko sagledavanje rada Grada te zajedno s građanima i građankama kontinuirano tražiti prostore unaprjeđenja prakse upravljanja Gradom i njegovog razvoja. Poštivat ćemo smjernice Europske povelje o lokalnoj samoupravi i Protokola o pravu na sudjelovanje u poslovima lokalnih vlasti jer oni na čiju kvalitetu života određene odluke najviše utječu, moraju imati osiguranu priliku javno se izjasniti o svojim interesima, potrebama i željama.

2. GRAD ZA KVALITETAN ŽIVOT I POSLOVANJE

Učinit ćemo Pazin privlačnijim mjestom za život i poslovanje.

Naš smjer razvoja temelji se na tome da Pazin učinimo privlačnim mjestom za život i za poslovanje, posebice za mlade, stručno i visoko obrazovane kadrove, kreativce i inovatore. To ćemo, osim poštenog i transparentnog upravljanja kao preduvjeta, odnosno nulte točke razvoja,  postići i kroz naše strateške prioritete: cjelovito sagledavanje urbanističkog razvoja Pazina, razvoj stambene politike, poticanje razvoja malih tvrtki s naglaskom na zelena radna mjesta, promicanje zdravog i aktivnog života, povećanu brigu za okoliš te veću angažiranost građana u odlučivanju.

Brinut ćemo da investicijski projekti rezultiraju povećanjem kvalitete života građana i građanki, pritom čuvajući okoliš i zdravlje. Prostorna rješenja, kratkoročne i dugoročne planove prilagodit ćemo cjelovitoj viziji Pazina za budućnost, a ne Pazina koji se krpa.

Gradskom imovinom upravljat ćemo strateški i odgovorno, na način da joj damo novi sadržaj i ostvarimo novu vrijednost za sve građane Pazina ili pojedinog naselja.

Razvijat ćemo gradsku stambenu politiku.

Gradska stambena politika jedan je od stupova društvenog razvoja zajednice. Nedostatak stanova u Pazinu je ogroman problem, posebice za mlade ljude koji žele krenuti u samostalan život, za mlade koji su otišli iz Pazina raditi i studirati u druga mjesta ili države, a želimo ih ohrabriti na povratak, kao i za stručnjake i stručnjakinje koje želimo privući da dođu u Pazin raditi i stvarati. Ovo je jedan od najvažnijih problema za budućnost Pazina i mora se ozbiljno i strateški rješavati kroz različite načine kako bi se osiguralo pravo na dom sadašnjim i budućim naraštajima: kroz poticanu stanogradnju, javno-privatna partnerstva i javni stambeni fond (kroz ustupanje gradskog zemljišta, smanjivanje ili odricanje od komunalne naknade, financijske garancije i pomoć u izradi projekata i sl.).

Na početku mandata, u sklopu izrade Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pazina, donijet će se transparentne i argumentirane odluke o načinu raspolaganja gradskim nekretninama (prodati, dokupiti, adaptirati) s ciljem da Grad Pazin ima javni i transparentan stambeni fond (EU cilj je 15% javnog stambenog fonda do 2035.) Javnim stambenim fondom Grad je u poziciji rješavati probleme stambenog pitanja mladih, ugroženih skupina, deficitarnih ili visokoobrazovanih kadrova nužnih za razvoj grada i veću kvalitetu života njegovih stanovnika (npr. kadrovi koji će raditi u Domu za starije, a kojih trenutno nema na tržištu; deficitarni kadrovi za sustav odgoja i obrazovanja poput logopedije itd.).

Prioriteti za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture bit će jasni i javni.

Najveći problem razvoja i održavanja komunalne infrastrukture je netransparentnost donošenja odluka o prioritetima za kandidiranje na fondove i prioritetima njene izgradnje i održavanja iz gradskog proračuna. Kroz javno dostupne i jasno prikazane informacije o stanju i potrebama vezanima za komunalnu infrastrukturu po naseljima te javno dostupne kriterije kojima će se utvrđivati prioriteti, izradit ćemo javan plan komunalnih intervencija i zahvata koje više neće ovisiti o političkoj volji jedne osobe ili stranke. Našim sugrađanima iz Ježenja, Bertoši i Klemenići, Grdogsela, Kršikle, Lindarskog Katuna, Rijavca itd. nejasno je zbog čega se pojedinim lokalnim cestama pristupa slijeganjem ramenima i zbog čega one godinama ulaze i izlaze iz proračuna. Uz jačanje gospodarstva i gradskih kapaciteta vezanih za apsorpciju EU sredstava, možemo riješiti niz potreba građana iz različitih mjesnih odbora Pazina.

Razvijat ćemo poticajno poslovno okruženje.

Bit ćemo Grad s kojim se pošteno posluje i grad u kojem se pošteno posluje. Provizije, sukob interesa, klijentelizam i sl. pojave bit će onemogućene potpunom transparentnošću poslovanja i civilnim nadzorom rada tvrtki.

Grad će biti u kontinuiranom dijalogu s gospodarstvom Pazina (velikim, srednjim i malim poduzetnicima i obrtnicima) s kojima će se konzultirati oko potrebne pomoći i podrške, uređenja gospodarskih zona, deficitarnih kadrova, stipendija itd.  U Gradu ćemo uspostaviti točku podrške i praćenja razvojnih ideja i ulaganja. Ujedno ćemo educirati poduzetnike, poljoprivrednike, udruge i ustanove o mogućnostima i načinu povlačenja EU sredstava u okviru dostupnih sredstava. Planiramo znatno ojačati kapacitete Razvojne agencije i Poduzetničkog inkubatora s ciljem nekoliko puta veće apsorpcije EU fondova na području Pazina i okolice. Pobrinut ćemo se da dostupna EU sredstva Hrvatskoj za oporavak i otpornost u Pazinu iskoriste maksimalnio.

Ciljanim potporama podržavat ćemo organski rast IKT i malih tvrtki koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji. S obzirom na svoju poziciju (prometna povezanost, izuzetna priroda i mirno okruženje, blizina mora i planina, najmanje 5 zračnih luka u krugu od 2 sata vožnje osobnim automobilom), Pazin može postati mjesto privlačno za život brojnim digitalnim nomadima.

Umjesto dosadašnjeg načina dodjele zakupa gradskih prostora putem licitacija, uvest ćemo pravedniji i organiziraniji sustav koji će doprinijeti oživljavanju starog dijela grada gdje će prostore koristiti oni koji ispunjavaju kriterije zelene ekonomije, poticanja lokalnih proizvoda, roba i umjetnosti, kao i cjelogodišnjeg rada. Favorizirat ćemo brownfield investicije tj. revitalizaciju napuštenih i zapuštenih prostora.

Dugoročan i cjelovit urbanistički razvoj Pazina

Izradit ćemo Strategiju razvoja Pazina za naredno razdoblje u čiju će izradu biti participativno uključeni svi dionici. Cjelovito će se sagledavati razvoj manjih urbanih  cjelina (npr. centar Pazina, Kaštel i Buraj, Vojarna, rekreativne zone; Lindar, Trviž, Grdoselo itd.) i njihovih sadržaja i funkcionalnosti koji će zajedno činiti veću zaokruženu cjelinu iz koje će biti vidljivo da Pazin zna kuda ide. To će biti temelj za infrastrukturni i društveni razvoj uz pomoć EU fondova i proračunskih sredstava s različitih razina.

Razvijat ćemo cjelogodišnji i održivi turizam

Turizam mora biti održiv i u funkciji povećanja standarda i kvalitete života, tj. turizam dodanu vrijednost mora ostvariti za lokalno stanovništvo, ujedno štiteći prirodnu i kulturnu baštinu.

Središnju Istru vidimo kao cjelogodišnju destinaciju za različite ciljane grupe: vikend turiste i, priželjkujemo, jednom i gastro turiste, turiste koje zanima spokojan ili pak aktivan odmor u prirodi, koje zanima kulturna i sakralna baština i turiste koji ne žele biti dio masovnog turizma. Grad koji ima svoj identitet i autentičnost koji nisu PR priča, a to je prije svega život zajednice koja vibrira i zadovoljstvo njegovih stanovnika, postaje privlačan za turiste koji žele nakratko biti dijelom te zajednice, a ne zajednice koja je kulisa za turiste.

Poticat ćemo, stoga, i razvijati manifestacije koje služe promociji lokalne djelatnosti (Pazinski samanj, sajam eko proizvoda, Dani meda, Istrakon, etno manifestacije) te oživjeti Pazin na cjelogodišnjoj razini zajedničkim planiranjem događanja i manifestacija s organizacijama civilnog društva, ustanovama i dr.

Sportska infrastruktura Pazina bit će dopunjena sadržajima koji će obogatiti lokalnu zajednicu i pružiti dodatne resurse za aktivan boravak u Pazinu i okolici: vanjska i unutarnja stijena za penjanje, pumptrack (neprekidna petlja ravnina i uzvisina po kojoj se može voziti i bez pedaliranja što omogućuje zabavnu i sigurnu sportsku aktivnost, pogodno za sve veličine bicikala, skateboardova, koturaljki, romobila i sl.), bike staze, šetnice i trim staze.

Razvit ćemo sustav kulturne ponude kupnjom jedinstvene ulaznice za više sadržaja koji će se povezivati aplikacijama – vodičima kroz cijelu Pazinštinu (crkve, kašteli i sl.).

Lokalna zajednica mora biti ključni igrač u razvoju turizma, pa odabir lokacije, investitora i projekta mora biti utemeljen na dugoročnim interesima lokalne zajednice. Poticat ćemo razvoj malih zelenih kampova te tražiti rješenja za povećanje kapaciteta hotelskog i hostelskog smještaja s ciljem kongresnog turizma (kapaciteti Spomen doma), sportskog turizma i sportskih priprema te omladinskog i školskog turizma.

3. GRAD ZA BUDUĆNOST: ZELENI PAZIN

Ojačat ćemo perspektivu za bavljenje poljoprivredom i pčelarstvom.

Politikom „od polja do stola” povećat ćemo kvalitetu prehrane u lokalnoj zajednici i podupirati djelovanje poljoprivrednika koji su presudni u ovoj provedbi. Osigurat ćemo da se javni novac namijenjen za nabavu hrane za javne ustanove i institucije koje su obveznice Zakona o javnoj nabavi vraća u lokalnu zajednicu i pomogne razvoju lokalnih OPG-ova. Glavni  su nam ciljevi povećanje lokalne poljoprivredne proizvodnje i lokalne potrošnje i svjesni smo važnosti zagarantiranog otkupa i plasmana proizvoda određene kvalitete, kao i važnosti nabave hladnjača i opreme za preradu viškova. Želimo ojačati perspektivu za bavljene poljoprivredom, veću stabilnost tržišta za OPG-ove te veću kvalitetu hrane u jaslicama, vrtićima i školama. Poticat ćemo urbane vrtove koji omogućuju dostupnost zdrave hrane i poboljšavaju kućni proračun građana.

Svjesni važnosti pčela i pčelarstva za budućnost života na Zemlji, podupirat ćemo ovu granu kroz podršku postojećim inicijativama (Dani meda, Udruga pčelara), ali i snažnijim uključivanjem u edukacije i podupiranje novih pčelara. Interese i probleme pčelara aktivno ćemo predstavljati i zagovarati pred državnim institucijama.

Poticat ćemo zadrugarstvo kroz edukacije i poticaje budući da zadrugarstvo smanjuje troškove proizvodnje i povećava prihode kroz zajednički plasman i okrupnjenu pregovaračku poziciju na tržištu.

Ulagat ćemo u zelenu infrastrukturu.

Nakon donošenja Plana upravljanja zaštićenim područjem Pazinčice koji donosi okvir za sve dionike, prioritetno ćemo izraditi gradski plan upravljanja koji će uključiti zajednicu u  održivo (su)upravljanje Pazinskom jamom i Pazinčicom koje podrazumijeva suodgovornost i sudioništvo građana i građanki koji su se do sad  i najviše brinuli o Potoku i Jami. Postojeća situacija kad u vrijeme sezone odmora nahrupi veliki broj ljudi je neodrživa. Želimo li da pored Potoka i u Pazinskoj jami bude prostora za lokalno stanovništvo, turiste, grupe učenika., moramo se pobrinuti za njihov što manji ekološki otisak, te je potrebno razviti okvir i sustav koji to omogućava, a to želimo učiniti kroz javno-civilno partnerstvo s lokalnom zajednicom. Ako želimo imati poučnu stazu, onda je moramo kontinuirano održavati.  Ako su turisti dobrodošli, onda se mora osigurati da njihova vozila ne dolaze do samog Potoka, da grmovi nisu puni otpada i fekalija. No, to su pitanja o kojima zajednica nije jednoznačna i zato je važno upoznati je s pozitivnim primjerima održivog upravljanja zaštićenim područjima, a potom provesti konzultacije i infomirano usuglašavanje. Potok je bio prije nas i mora ostati i nakon nas – čist i divlji.

Izuzetno nam je važno da vodimo brigu o urbanim stablima i drvoredima i da sadimo nova stabla. Izradit ćemo digitalni katastar urbanih stabala kao moćan alat koji služi racionalizaciji troškova, prioritizaciji i planiranju izvođenja radova na njezi stabala i zelenila te omogućavanju lakšeg gospodarenja fondom urbanih stabala. Nećemo posjeći nijedno stablo bez argumentiranog razloga.

Očuvat ćemo i unaprijediti postojeće zelene javne površine kao mjesta zabave, spokojnog ili aktivnog odmora i druženja, ovisno o površini. Posvetit ćemo se uređenju bike staza, pješačkih i trim staze te izletišta.

Djelotvornije ćemo gospodariti otpadom.

Naš je cilj smanjiti količine otpada, doseći zakonom propisane ciljeve recikliranja, kao i pravednije naplatiti odvoz kućnog otpada po predanoj količini. Sredstvima iz EU fondova želimo izgraditi zatvoreni sustav gospodarenja otpadom kako bismo smanjili količine otpada koje se odvoze na Kaštijun, a time i naše troškove, te povećali mogućnosti za prodaju razvrstanog otpada, oko čega ćemo se povezati s drugim jedinicama lokalne samouprave.

Potrebno je redovitije prazniti kante za otpad te voditi kvalitetniju brigu oko ukopanih spremnika zbog smrada i muha.

Poticat ćemo i podržavati akcije razmjene rabljenih stvari, kao i njihovog popravljanja, ponovno upotrebe ili recikliranja, s ciljem smanjenja otpada i ušteda kućnih budžeta. Smislenije i učinkovitije educirat ćemo lokalnu zajednicu o mogućnostima smanjivanja proizvodnje otpada, pravilnom odlaganju smeća, ugradnji drobilica za sudopere u kućanstva (što bi smanjilo količinu miješanog otpada), posljedicama odlaganja smeća u prirodi (video sadržaji, ekološke akcije, Zeleni filmski festival, umjetničke intervencije, poticanje korištenja platnenih i papirnatih vrećica, angažman zajednice itd.). Osigurat ćemo učinkovitiji rad komunalnog redarstva i sustava prijave lokacija u cilju sprječavanja komunalnog nereda.

Pokrenut ćemo energetsku tranziciju.

Klimatske promjene tema su koja obuhvaća i utječe na sva područja djelovanja u društvu, a u budućnosti će se sve više osjetiti. Stoga je potrebno donositi održive i odvažne političke odluke, kojima u prilog ide odluka EU da za projekte energetske tranzicije osigura velika sredstva, od čega su značajna sredstva osigurana i za energetsku tranziciju u gradovima. Sredstva za energetsku obnovu javnih i privatnih zgrada osigurat ćemo iz EU fondova te povećanjem energetske učinkovitosti smanjiti potrebu za energijom. Lokalnu zajednicu upoznat ćemo s idejama solarizacije krovova, energetskih zadruga i sl. kako bi se dugoročno podigla energetska održivost Pazina pri čemu ćemo koristiti znanje i iskustvo Političke platforme Možemo! koja je okupila najbolje stručnjake i stručnjakinje Hrvatske vezane za brigu o okolišu i energetsku tranziciju, a koji su dio globalnih nastojanja za razvoj održive budućnosti.

Kontinuirano (samo)obrazovanje Grada i gradskih tvrtki i ustanova te obrazovanje i informiranje građana i gospodarstvenika jedna je od prioritetnih misija Grada vezanih za energetsku tranziciju.

Prijevoz i promet

Javni je prijevoz važna infrastruktura za lokalno stanovništvo, kao i za turiste. Inicirat ćemo raspravu na razini gradova i županije oko podizanja kvalitete i kapaciteta javnog i učeničkog prijevoza budući da je postojeći sustav neadekvatan i skup. Potrebno je bolje povezati gradove i naselja kako bi se smanjio broj automobila na cestama te podigla sigurnost u prometu. Analizirat ćemo mogućnosti nabavke manjih autobusa iz EU fondova za učenički prijevoz. U sklopu cjelovitog sagledavanja razvoja Pazina, razmatrat ćemo moguća prometna rješenja za bolje povezivanje dijelova grada. Posvetit ćemo se unaprjeđenju lokalnog prometa kroz transparentne prioritete sanacije lokalnih cesta kako bismo udaljena naselja kvalitetnije povezali s gradom Pazinom, ali i drugim gradovima u Istri.

4. ZDRAVI GRAD OBRAZOVANJA, KULTURE I SOLIDARNOSTI

Odgoj i obrazovanje bit će temelj razvoja grada, a vrtići i škole mjesta povjerenja, sigurnosti i cjelovitog razvoja djece, usklađenog sa suvremenim potrebama roditelja, djece.

Zadaća odgojno-obrazovnog sustava nije samo prenošenje znanja, već odgoj kritičnih, refleksivnih, solidarnih i suosjećajnih ljudi za budućnost. Kao zajednica moramo učiniti sve da odgojno-obrazovne ustanove budu mjesta sretnog odrastanja, povjerenja i sigurnosti. Grad Pazin želimo razvijati kao grad najkvalitetnijeg odgoja i obrazovanja u Istri i Hrvatskoj, od vrtića, preko osnovne škole do gimnazijskih i strukovnih programa, a nastojat ćemo privući i visokoškolske programe (studije, specijalizirane postdiplomske programe i ljetne škole).

Na početku mandata izradit ćemo analizu stanja, potreba i problema odgojno-obrazovnih ustanova (zgrade, materijal, kadrovi, obuhvat, projekcije) kako bismo unaprijedili kvalitetu boravka i rada s djecom i učenicima.

Cilj je vrtić za svu djecu. To će se omogućiti kroz praćenje broja rođene djece i doseljavanja kako bi se pravodobno reagiralo otvaranjem dodatnih grupa, podržavanjem obrta za čuvanje djece, te izgradnjom novog montažnog objekta za potrebe pazinske djece.

Podići ćemo kvalitetu prehrane u osnovnoj školi. Podržavat će se učenike prema socijalnim i obrazovnim potrebama (besplatni udžbenici i pribor, subvencionirani topli/kuhani obrok u osnovnoj školi, podrška stručnjaka za razvojne probleme djece i mladih, razvoj sustava pomaganja učenicima s manje mogućnosti ili poteškoćama u savladavanju gradiva kako bi se omogućio pravedniji i jednakiji start u obrazovanju za djecu koja dolaze iz obitelji s manje mogućnosti). Grad će potaknuti raspravu i rješavanje problema vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi. Stipendirat će se učenike i studente s manje mogućnosti, kao i one najizvrsnije, a u suradnju s ustanovama i gospodarstvenicima izradit će se i katalog deficitarnih zanimanja kako bi se učenike i  studente stiendijama poticalo da upišu ta zanimanja i svoj radni vijek nastave u Pazinu.

Jedna od strateških odrednica je i poticanje i podrška odgojno-obrazovnim ustanovama i učenicima u projektima mobilnosti i strateških partnerstava (Erasmus+) kako bi što više dolazili u dodir s vršnjacima, kolegama, dobrim praksama, modelima i znanjima širom Europe.

Izgradit ćemo pretpostavke za punu implementaciju riječkog modela Građanskog odgoja koji je uveden kao izvannastavna aktivnost u riječke osnovne škole kako bi promicao nenasilje, toleranciju i solidarnost te kod učenika razvijao ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštovanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu.

Poticat će se STEAM projekti i sadržaji te metode poučavanja koje potiču radoznalost, propitivanje, istraživanje, traženje rješenja, kao i učenje i djelovanje koje ima u fokusu zelenu transformaciju, klimatske promjene, rodnu nejednakost, ljudska prava i socijalnu uključenost te međugeneracijsku solidarnost.

Uspostavit će se  i provoditi gradski Program objedinjene zelene javne nabave hrane za sve ustanove obaveznog obrazovanja i tako opskrbiti javne vrtiće i škole lokalno uzgojenom hranom, potičući povećanje lokalne proizvodnje i potrošnje hrane.

Svaki oblik obnove ili (nado)gradnje javnih vrtića i škola iskoristit ćemo kao priliku transformaciju u zelene vrtiće i škole 21. stoljeća. Cilj je smanjiti ekološki otisak javnih vrtićkih i školskih ustanova i istovremeno doprinijeti smanjenu režijskih troškova u gradskom proračunu, a djeci i učenicima oprimjerivati vrijednosti održivog razvoja u praksi.

Izbor ravnatelja/ica, članova/ica školskih odbora i upravnih vijeća neće biti  politički uvjetovan ni dirigiran.

Ostvarit ćemo kvalitetniju zdravstvenu skrb i podršku

Kroz razgovore i suradnju s Domom zdravlja i Istarskim domovima zdravlja vratit ćemo kvalitetu pedijatrijskoj skrbi (organizacija, kadrovi) te poraditi na davno obećanom drugom timu hitne pomoći za područje Pazina. Suradnjom s nadležnim javno-zdravstvenim institucijama, razvojem stambene politike, kvalitetnijim upravljanjem nekretninama i javno-privatnim partnerstvima nastojat ćemo podići broj i vrstu medicinskih stručnjaka i usluga  na području Pazina.

Tim stručnjaka na raspolaganju djeci i mladima (logoped_inja, psihološka podrška, terapijske grupe) izuzetno nam je važan u pružanju podrške za zdravo odrastanje, posebice u svjetlu posljedica promjena života u pandemijskom i postpandemijskom društvu.

Razvit ćemo kulturni identitet i kulturnu ponudu Pazina.

Kultura je više od slobodnog vremena i razonode i utkana je u obrazovne, socijalne, gospodarske i zelene politike, kao i politike usmjerene na razvoj lokalne zajednice. Temeljem ovih načela, kroz proces široke participacije, izradit ćemo strategiju kulturnog razvoja. Prethodno ćemo mapirati  i stvoriti bazu aktera na lokalnoj kulturnoj i umjetičkoj sceni kako bi se identificirali problemi i rješenja, te ih uključiti u izradu kulturne strategije. Osnažit ćemo aktere u kulturnom sustavu koji su usmjereni na uključivanje i poticanje kreativnosti i participaciju građanki i građana, poticat ćemo razvoj programa, mjera i potpora za kvalitetnije povezivanje kulture sa sektorima obrazovanja, socijalnih politika, gospodarstva i poduzetništva, turizma i zaštite okoliša. Uspostavit ćemo jasan sustav komunikacije i suradnje s ustanovama u kulturi te ćemo poticati suradnju institucionalne i nezavisne kulture. Poticat ćemo umjetnost u javnom prostoru grada i mjesnih odbora kroz manifestacije, privremene i trajne instalacije koje potiču interakciju građana s umjetnošću, prostorom i okolišem. Poticat ćemo kulturu i manifestacije nastale “odozdo”, od samih građana i lokalnih umjetnika. Pazin ima tradiciju i potencijale vezane za likovno stvaralaštvo, primijenjenu umjetnost, glazbu (etno, rock/punk) i knjigu te je važno sagledati na koji način jače podržati te kulturne produkcije, ali pružiti temelj za razvoj stvaralaštva i sadržaja kojih u gradu nedostaje. Ideju “grada knjige” potrebno je snažnije uklopiti u identitet grada pri čemu sam Grad treba pružiti snažniju i intrinzičnu podršku.

Infrastruktura za kulturno stvaralaštvo i kulturni programi moraju biti i ekonomski dostupni svim stanovnicima grada, bez obzira na njihov socijalni status. Proširit ćemo kapacitete Gradske knjižnice. Poticat ćemo kulturnu suradnju i razmjenu na lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

Razvijat ćemo kulturni turizam Pazina kroz uključivanje kulturnih radnika i umjetnika u proces razvitka kulturnog turizma, uključiti kulturne profesionalce u rad turističke zajednice pri oblikovanju ponude kulturnog turizma, uključujuči i sakralnu baštinu, pri čemu ćemo voditi angažirani dijalog s predstavnicima crkvenih struktura, organizacija civilnog društva i lokalnih građanskih inicijativa.

Podržavat ćemo i unaprjeđivati sport po načelu “sport za sve”.

Sport je dio kulture življenja koji utječe na razvoj pojedinca i društva, čuva zdravlje i poboljšava zdravstvenu zaštitu, ali i razvija socijalne vještine. Sport, pogotovo rekreacijski i amaterski sport, mora imati posebno i zaštićeno mjesto u životu zajednice.

Naša vizija sportskog grada obuhvaća veliku uključenost djece, mladih i svih građana i građanki u sport i rekreaciju. Preduvjet za to je donošenje nove participativne Strategije razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina. Napravit ćemo analizu dugoročnih potreba i iskoristivosti trenutnih sportskih objekata te način njihove isplativosti, kako bi se dobila prava slika što gradu  i njegovim stanovnicima nedostaje te kako maksimalno iskoristiti prostor za razvoj sporta. Temeljem dobivenih podataka pravednije i preciznije ćemo uskladiti korištenje svih gradskih sportskih objekata, kao i ulaganje sredstava u daljnji razvoj sportske infrastrukture (npr. vanjska i unutarnje stijena za penjanje, odbojka i odbojka na pijesku, pumptrack). Napravit ćemo analizu različitih modela isplativosti izgradnje gradskog bazena, o čemu ćemo povesti dijalog u zajednici sa svim ključnim akterima.

Podizat ćemo stručnost kadrova u sportu, kao i stručnost razvoja u sportu za rad s osobama s posebnim potrebama.

Poticat ćemo aktivnosti tjelovježbe djece školskog i predškolskog uzrasta, kao i rad školskih sportskih društava i sportskih škola kako bi djecu i mlade usmjerili ka zdravom i aktivnom načinu života. Ojačat ćemo trenerske potencijale uvođenjem dodatnih edukacija za trenere u nižim uzrastima i uvesti red radi racionalnijeg i pravednijeg korištenja termina u školskim dvoranama. Ravnomjerno ćemo raspodijeliti financiranje omladinskih pogona u klubovima, ne vodeći se isključivo seniorskim uspjesima, već ćemo validirati pojedine kategorije prema njihovim rezultatima i brojnosti.

Revidirat ćemo Pravilnik o uvjetima i kriterijima za financiranje programa sportskih udruga Grada Pazina koji će jamčiti sigurni razvitak i održivost rekreacijskog i amaterskog sporta u našoj zajednici, ali ćemo isto tako vrednovati vrhunske sportske rezultate po pojedinim kategorijama u svim sportovima. Uvest ćemo potpunu transparentnost u javno financiranje svih sportskih udruga na području grada jer ćemo sve podatke objavljivati javno i na pregledan način. Jačat ćemo kapacitete sportskih udruga za sudjelovanje u Erasmus+ i Erasmus Sport programima što će podići njihove financijske i stručne kapacitete.

Poticat ćemo aktivizam i participaciju mladih

Mladi u Pazinu nemaju razvijen odnos povjerenja s Gradom. Osjećaju da ih se ne pita dovoljno te da nemaju utjecaj na promjene u svojoj zajednici, ni na politike. Ohrabrivat ćemo i pomagati mladima da postanu aktivni i autonomni građani poboljšanjem politike u svim sektorima od važnosti za mlade, ali i poticanjem da aktivno sudjeluju u kreiranju drugih gradskih politika (kroz Savjet mladih i udruge od kojih se očekuje veći kritički angažman spram Grada i njegovih politika). Posebno loš segment pazinske stvarnosti je i nedostatak kreativnih i zabavnih sadržaja za mlade te ćemo ih stoga ohrabrivati na predlaganje i realiziranje njihovih vlastitih potreba i ideja (razvoj parkova za 21. stoljeće, glazbeni studio, pumptrack, napredni STEAM sadržaji  i sl). Poticat ćemo građanski odgoj djece i mladih u praksi kroz različite modele (participativno budžetiranje u odgojno-obrazovnim ustanovama, izazov Provedi građansku akciju i sl.).

Poticat ćemo razvoj youth worka (rada s mladima). Odgojno-obrazovnim ustanovama, udrugama mladih i za mlade te inicijativama mladih pomagat ćemo u pripremi projekata mobilnosti (Erasmus+) kako bi što veći broj djece i mladih imao prilike putovati i surađivati sa svojim vršnjacima u Europi.

Poticat ćemo međugeneracijsku suradnju i brinuti se za starije članove društva.

Briga o starijim osobama, odnosno o njihovom  uključivanju u ekonomski, društveni i kulturni život, važan je dio društvenog razvoja zajednice. Poticat ćemo razvoj neformalnih oblika obrazovanja 55+ i cjeloživotnog učenja radi razvijanja njihove uključenosti u suvremeno društvo koje se ubrzano razvija. Pazinski seniori i seniorke bit će aktivno poticani na doprinos razvoju grada kroz svoju stručnost i iskustvo koje se danas gotovo ne koristi. Život ne počinje s novim generacijama, već se nastavlja, i naša je dužnost omogućiti transgeneracijski dijalog i suradnju. Mlade i starije generacije imaju čemu poučiti jedni druge, od prošlosti i tradicije Pazina i Istre, preko gotovo izumrlih vještina starih obrta i umijeća i kreativnosti popravljanja stvari, do digitalnih vještina.

Činjenica je da su starije generacije u značajno goroj ekonomskoj situaciji od ostalih dobnih skupina. Za njih u Pazinu postoji niz usluga (pomoć u kući, potpore), ali te se usluge moraju dalje razvijati kako bi što veći broj starijih građana i građanki živio dostojanstveno i što duže u svojim domovima. Međutim mnogi od njih ne znaju za svoja prava niti su se u mogućnosti samostalno za njih pobrinuti, zbog čega ćemo ojačati dio gradske službe koja će suradnji s drugim nadležnim službama i ustanovama pomagati da stariji i nemoćni ostvare svoja prava i dobiju potrebnu skrb.

Projekt Doma za starije osobe građevinski ćemo privesti kraju, međutim posebnu pažnju usmjerit ćemo na njegov kvalitetan rad, održivost i financijsku dostupnost, pri čemu ćemo se aktivno postaviti spram nadležnih državnih institucija radi sufinanciranja rada, na vrijeme ćemo razmotriti potrebu za kadrovima u Domu za starije i načina kako doći do njih i zadržati ih (stipendiranje, gradski stanovi i sl.).

Omogućit ćemo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu osobama s invaliditetom

Na putu omogućavanja dostojanstvenog i kvalitetnijeg života za djecu i osobe s invaliditetom, vodit ćemo se načelom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom “ništa o nama bez nas” te će udruge osoba s invaliditetom biti kontinuirani partner Gradu. Podržavat ćemo inicijative i programe za poboljšanje životnih, radnih i socijalnih uvjeta osoba s invaliditetom i njihovih obitelji (pristupačnost infrastrukture, dostupnost zdravstvenih, obrazovnih i drugih usluga). Bit ćemo  aktivni dionici u senzibilizaciji javnosti za potrebe djece i osoba s invaliditetom i teškoćama i poboljšanju razine njihove uključenosti u širu društvenu zajednicu. Uz intenziviranje dostupnosti i pristupačnosti svim javnim uslugama, radit ćemo na osiguravanju specijaliziranih usluga koje pospješuju ostvarenje ustavnih prava osoba s invaliditetom.

Aktivno ćemo podupirati civilno društvo.

U Pazinu djeluju brojne sportske, kulturne, socijalne i druge organizacije civilnog društva koje desetljećima, uz mala novčana sredstva i veliki udio volonterskog angažmana i entuzijazma pojedinaca, obavljaju važne društvene funkcije. Grad Pazin pružit će im sustavniju podršku u njihovom osnaživanju, od prijava na projekte kojima mogu povećati kvalitetu i kvantitetu svog rada do njihove administracije i provođenja. To namjeravamo učiniti jačanjem kapaciteta Razvojne agencije, čija se uloga ne može sagledavati samo kroz prizmu privatnog sektora, već kroz prizmu umrežavanja i podrške različitim dionicima koji također djeluju razvojno.

Unaprijedit ćemo savjetovanje s organizacijama civilnog društva u kreiranju javnih politika te podići transparentnost i djelotvornost sustava financiranja i podrške njihovim projektima i programima na temelju zajednički utvrđenih prioriteta. Kako je jedna od uloga organizacija civilnog društva da budu korektiv vlasti, poticat ćemo ih da to budu, bez straha od gubitka financijske i drugih vrsta podrške.

Civilno društvo je široko i raznoliko polje društvenih pokreta iz kojih smo mi, kao stranka, nastali i nastaviti ćemo se oslanjati na njih. Mi znamo da se svaka kuna uložena u rad OCD-a na području sloboda, jednakosti, nacionalne ravnopravnosti, mirotvorstva, socijalne pravde i pružanja socijalnih usluga, poštivanja prava čovjeka, očuvanja prirode i okoliša, odgoja i obrazovanja, sporta, tehničke kulture, vladavine prava i participativne demokracije – društvu vraća višestruko!

Provodit ćemo rodnu ravnopravnost u praksi.

Ohrabrivat ćemo javni angažman žena kroz sudjelovanje u politici i uklopiti perspektivu rodne ravnopravnosti u institucionalne mehanizme i aktivnosti, naročito u sportu te odgoju i obrazovanju. Svojim ćemo djelovanjem biti motivacija svim građankama i građanima u razgradnji patrijarhata  i toksičnog maskuliniteta. Za nasilje prema ženama i nasilju u obitelji – nema tolerancije! Poticat ćemo i grupe samopomoći kao oblika peer to peer podrške te veću podršku i angažman stručnjaka i stručnjakinja u podršci obiteljima i žrtvama.

Poticat ćemo nacionalne manjine i omogućiti veću suradnju s drugim zajednicama.

Podupirat ćemo rad talijanske nacionalne manjine i njeno intenzivnije uključivanje u lokalnu zajednicu. Kao grad, bit ćemo izrazito otvoreni za suradnju s drugim gradovima, regijama i državama. U skladu s našim viđenjem gradova kao centrima ljudskih aktivnosti i društvenih promjena težit ćemo bratimljenju s ostalim gradovima koji u suradnji vide priliku za međusobnu tehnološku, ekonomsku, kulturnu, sportsku i intelektualnu razmjenu i nadogradnju.

Briga o životinjama kao jedan od temelja zdrave zajednice.

Iako se u programu briga o životinjama nalazi na posljednjem mjestu, ona je jedan od prioriteta izgradnje zdravih temelja naše zajednice. Životinje, kao i biljke, ravnopravni su stanovnici naše planete na kojoj ne možemo živjeti jedni bez drugih.

Samostalno i u suradnji s organizacijama civilnog društva, uložit ćemo napore za podizanje svijesti o odnosu prema životinjama. Želimo doseći stupanj razvoja  u kojem će praksa ne-kastriranja i odbacivanja štenaca i mačića i napuštanja odraslih životinja biti nezamisliva. Do tada ćemo osigurati da svaka napuštena životinja bude zbrinuta, registrirana i dati joj priliku da nađe dom putem redovitih kampanja za udomljavanje umjesto kupnje životinja. Projekt izgradnje i osmišljavanja multifunkcionalnog skloništa za životinje bit će prioritet nove gradske vlasti, u čiju će pripremu biti uključeni svi zainteresirani dionici. Buduće sklonište vidimo kao mjesto brige, zaštite i pomoći životinjama i udomiteljima; kao mjesto edukacije javnosti o odgovornoj brizi i odnosu prema životinjama i volontiranja svih dobnih skupina iz Pazina, ali i inozemstva, te mjesto pružanja drugih potrebnih usluga u zajednici i na tržištu (hotela za životinje, zdravstvenih usluga i sl.). U dogovoru sa zainteresiranom javnosti omogućit ćemo park i poligon za istrčavanje pasa.

xxxxx

Stojimo iza ovog programa i znamo kako ga provesti. Možemo! upravljati, razvijati i živjeti u gradu na kojeg ćemo biti ponosni.

Nemoguće postaje moguće kad se udruže glava, srce i ruke, ali i dovoljan broj građana i građanki koji žele bolji Pazin.

Zajedno i srčano za srce Istre,

Možemo! Pazin